FIRMADATA:

Advokathus Nord I/S.
CVR-nr. 33 17 27 53

Advokathus Nord, der ejes af personer og selskaber, er en topmoderne advokatvirksomhed, hvor alle i virksomheden arbejder med hver deres specialer.

Virksomheden har ingen hovedadresse, men drives fra vore tre kontorer i Brønderslev, Aabybro og Nørresundby.

BANK

Klientkonto føres i Spar Nord Bank A/S konto nummer 9028 038 04 16492

Udenlandske indbetalinger

DK0790280380416492
SWIFT-adresse/BIC: SPNODK2
2
 

Alle klientmidler, som står på klientkonti er omfattet af "Lov om en indskyder- og investorgarantiordning".

Det betyder, at der som udgangspunkt er dækning pr. indskyder med 100.000 EURO. Grænsen gælder for klientens samlede indskud i det pågældende pengeinstitut. Har klienten andre indskud end de midler, der er indsat på klientkonti, gælder maksimumgrænsen således for det samlede indskud. 

Advokathus Nord hæfter ikke for tab som følger af, at banken bliver ude af stand til at betale indskudte beløb tilbage.

Læs om indskydergarantidækningen her

FAKTA:

Virksomheden har møderet for alle domstole. 
Virksomheden har beneficerede advokater. 
Virksomheden har fast antagede medhjælpere i gældssaneringer ved Retten i Hjørring og ved Retten i Aalborg.

Virksomheden har fast antagede medhjælpere i konkurser ved  Retten i Hjørring og ved Retten i Aalborg.

Virksomheden har autoriserede dødsbobobestyrere ved Retten i Hjørring
Virksomheden har autoriseret bobehandler ved Retten i Hjørring i separationer og skilsmisser.
Virksomheden er beskikket efter Serviceloven.
Virksomheden er certificeret RKI-samarbejdspartner.

MÅL:

Vi vil levere et højt fagligt og et højt etisk niveau.
Vi vil levere juridisk rådgivning uden kompromis med kvaliteten.
Vi vil levere en hurtig og effektiv sagsbehandling.
Vi vil måle vores succes på, at vores kunder kommer tilbage - og nye kommer til.
Vi vil være uafhængige af alle.
Vi vil kun varetage én interesse - kundens.

OM VORES ADVOKATER:

Advokaterne hos Advokathus Nord I/S er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. 

Alle advokater hos Advokathus Nord I/S er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokathus Nord I/S, uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Generelt om fastsættelse af honorar kan det oplyses, at honoraret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for kunden, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, samt det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn

Advokathus Nord I/S anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokathus Nord I/S samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som vi har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende. 

Advokaterne hos Advokathus Nord I/S er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

PERSONDATAPOLITIK - LÆS MERE

PERSONDATA I INKASSOSAGER - LÆS MERE